Splošni pravilnik Nahrin d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja, ki stopijo v veljavo s 01.09.2017

1. SPLOŠNI DEL in VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

1.1. Splošni pogoji poslovanja (SPP) predstavljajo ta dokument in vse druge dokumente, ki so tu navedeni. Prosimo natančno preberite SPP. V kolikor se s SPP v popolnosti in v celoti strinjate, to potrdite s klikom na gumb "DA, strinjam se s pravili in pogoji uporabe" in lahko začnete uporabljati www.nahrin.si in druge ugodnosti, ki jih nudi Nahrin d.o.o., Drenikova 28, 1000 Ljubljana (Nahrin).

1.2 Nahrin izdeli – so vsi izdelki in storitve, ki jih nudi Nahrin svojim kupcem, kar je razvidno iz javnega cenika na www.nahrin.si  Račun s prilogami (navodila, deklaracije,….) je sestavni del izdelka in kot tak neločljiva celota. Izdelki imajo lahko slovenski opis tudi na embalaži – vendar je vedno priložena še normalno berljiva deklaracija z računom. Vsi dokumenti so registriranim uporabnikom vedno na voljo na www.nahrin.si / zgodovina naročil  

1.3. Nahrin je edini naslov pri katerem se lahko kupi Nahrin izdelke za katere velja jamstvo.

1.4. V besedilu je lahko uporabljena tako moška kot ženska oblika – v obeh primerih velja enako za oba spola.

1.5. Pravilnik velja za področje Republike Slovenije in je podrejen Slovenskemu pravnemu redu. Smiselno se uporablja na področju, na katerem ima Nahrin eksluzivno pravico trženja izdelkov Nahrin AG in Justrich Cosmetics AG, Švica. (teritorij) 

1.6. SPP je namenjen seznanjanju vseh potencialnih kupcev in sodelavcev in uravnavanjem medsebojnega načina delovanja. V njem so definirano razumevanje posameznih pomebnih pojmov, posameznih pravicah in obveznostih. Pravilnik temelji in upošteva veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. V kolikor bi katerikoli del Pravilnika bil v neskladju z zakonodajo - velja zakonodaja. Pravilnik kot celota ostaja v veljavi, tudi če je kateri del neveljaven. Podjetje si pridržuje pravico do sprememb SPPja.

1.7. Spremembe stopijo v veljavo z dnem objave na www.nahrin.si in so javno dostopne. Z oddajo naročila po objavljeni spremembi potrjujete strinjanje in sprejemnje le-teh.

1.8. Posebno pozornost podjetje Nahrin d.o.o. posveča varovanju osebnih podatkov, ki jih zbira izključno skladno z zakonodajo in za namene obveščanja kupcev v primeru odpoklica posameznih izdelkov, analize poslovanja, pripravo ponudb in sorodne lastne prodajno-marketinške aktivnosti in aktivnosti partnerskih organizacij.

V nobenem primeru podjetje Nahrin d.o.o. ne bo zbranih osebnih podatkov posredoval/prodal tretjim osebam razen kjer bi bila takšna zakonska zahteva.

1.9. Podjetje Nahrin d.o.o. uporablja sodobna komunikacijska orodja in poskuša v največji meri zmanjšati ogljični odtis. Skladno s tem si prizadeva za brezpapirno poslovanje. Registracija na www.nahrin.si  zato poteka brez papirnatih prijavnic in se istovetnost in polnoletnost v največji meri zagotavlja s preverjanjem emšo številke, ki jo vnese ob registraciji. Istovetnost se lahko ugotavlja tudi pri osebnem srečanju z zakonitim predstavnikom podjetja.

Podatek je viden ob registraciji in samo vam. Podjetje lako do emšo številke kot celote dostopa v primeru morebitnih izterjav neplačanih računov v uradnih postopkih.

1.10. Stranka lahko kadarkoli pisno zahteva dostop do vseh svojih podatkov, ki jih ima podjetje zbrane, ter za njihov izbris. Podjetje bo to naredilo v najkrajšem možnem času - po ugotovitvi, da ni medsebojnih neporavnanih obveznosti in vas o tem obvetilo po elektronski pošti.

1.11. Vse informacije na www.nahrin.si in v uradnih Nahrin tiskovinah in materialih so last podjetja Nahrin, razen kjer ni posebej onačeno drugače. Informacije, ki jih pridobi oseba z registracijo in dostopom do spetnih vsebin so izključno internega značaja in uporabne samo za lastno uporabo, za boljše razumevanje poslovanja in uporabe izdelkov. Kakršna koli javna uporaba - predstavitev ali posredovanje dostopa ali informacij tretjim osebam, spreminjanje informacij ipd,  je brez pisnega soglasja podjetja Nahrin d.o.o. prepovedano. Podjetje Nahrin d.o.o. in zakoniti zastopniki (AJPES) so edini pooblaščeni za posredovanje informacij neregistriranim osebam. Podjetje Nahri d.o.o. ni odgovorno za nobene informacije, ki bi bile posredovane od nepooblaščenih oseb in ne prevzema nobenih odgovornosti povezanih s takimi dejanji.

 2. OPREDELITEV POJMOV

2.1. KUPEC:

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki pri podjetju Nahrin d.o.o. naroči izdelke iz aktualne ponudbe pod objavljenimi pravili in plača naročeno. Naroči lahko direktno na podjetje ali na prodajni predstavitvi, blago dobi po plačilu v naprej.

2.2. REGISTRIRANI UPORABNIK/ČLAN KLUBA NAHRIN (ČLAN)

Oseba - običajno stalni kupec, ki dobro pozna Nahrin izdelke in ne potrebuje dodatnih predstavitev izdelkov, ki se registrira na www.nahrin.si ali tako željo pisno izrazi podjetju ali Nahrin poslovnemu partnerju. Registracija ob izdaji naročila je brezplačna, sicer je letno nadometilo za uporabo spletnega portala 12€. Registracija je veljavna 12 mesecev od zadnjega naročila ali do odstopa na željo uporabnika ali Nahrina. Vsaka oseba ima lahko samo 1 člansko številko; v kolikor prekine članstvo na lastno željo, lahko obnovi po pretečenih 3 mesecih. V kolikor članstvo preneha zaradi 12 mesečne neaktivnosti, lahko osebe takoj pridobi novo člansko številko.

2.3. GOSTITELJ/ICA:

Gostiteljica je registrirani uporabnik, ki na svojem domu ali drugem ustreznem prostoru omogoči prodajno predstavitev Nahrin izdelkov.

2.4. SVETOVALEC/KA: (VIP kupec)

Je oseba, ki izdelke Nahrin dobro pozna, jo potrebe in želje, katerim so namenjeni Nahrin izdelki posebej zanimajo in se udeležujejo rednih predavanj in drugih aktivnosti podjetja ter na koncu opravi izpit iz poznavanja podjetja, izdelkov, prodajne metode.

Oseba si s tem pridobi dodatne ugodnosti za svoje nakupe, lahko pa se odloči tudi za poslovno sodelovanje s podjetjem (smisel šolanja, tekom katerega brezplačno pridobi potrebna znanja in veščine za samostojni posel)

V tem primeru se s podjetjem podpiše poslovna pogodba. Svetovalec dela v svojem imenu in za svoj račun. Svetovalec je dolžan pridobiti vsa potrebna dovoljenja in v celoti upoštevati slovenski pravni red. Neupoštevanje pravnega reda ali SPPja je podlaga za takojšnjo prekinitev sodelovanja. Nahrin ni v nobenem primeru odgovoren za kakršno koli škodo tretjim osebam, ki bi jo povzročil svetovalec s svojim delovanjem ali z opustitvijo potrebnega delovanja.

Svetovalec ni uradni predstavnik podjetja; vse uradne informacije o podjetju, izdelkih in storitvah so na www.nahrin.si in od zakonitih zastopnikov podjetja (AJPES) 

2.5. VODJA (vodja območja, vodja superobmočja, koordinator)

Poslovni partner podjetja Nahrin, ki je v sodelovanju z Nahrinom prepoznal večjo poslovno priložnost, je končal šolanja o prodaji (1,2,3), vodenju (1,2,3) in izdelkih (1,2,3), samostojno za svoj račun in v svojem imenu organizira in vodi dogodke, predstavitve, seminarje, mentorira nove in potencialne sodelavce na poslovni poti in razvija svojo osebno skupino.

2.6. PREDSTAVITEV – PARTY (DOGODEK)

Prodajna predstavitev Nahrin d.o.o. izdelkov. Pomeni srečanje svetovalke, gostiteljice, zainteresiranih gostov ter je na njej vsaj v Iskrici objavljena vsota nakupov. V tem primeru pripada gostiteljici super-ponudba; aktualna ponudba se lahko spreminja in je uradno objavljena. V kolikor dogovorjena predstavitev ni izvedena, se prejemniku superponudbe pošlje poračun za neupravičene ugodnosti.

2.7. NAROČILO

2.7.1. Naročilo kupca, s katerim podjetju sporoča, da se strinja s prodajno ponudbo, jo sprejema v celoti in sporoči, kateri del ponudbe želi. Naročilo je lahko na kakršen koli način, ki ga podjetje Nahrin podpira. Običajno - preko naročinice, preko www.nahrin.si , na info@nahrin.si, fax, po pošti, telefonsko, osebno predstavniku podjetja. Po potrditvi naročila v sistem www.nahrin.si , so možne spremembe vendar stroške sprememb plača kupec (jasno opozorilo tik pred zadnjo potrditvijo naročila). Tudi v primeru neprevzema izdekov stroški dostave in ponovne dostave bremenijo kupca.

2.7.2. Kupec dobi za svoje naročilo račun in ga je dolžan poravnati v celoti skladno s plačilnimi pogoji. Blago je prodano z EXW pariteto – skladišče Nahrin. Kupec nosi odgovornost in strošek dostave in prevzema blaga, z naročilom lahko pooblasti podjetje za organizacijo dostave »do vrat«. pa Do popolne poravnave je blago v lastni podjetja Nahrin d.o.o.

2.7.3. Račun s prilogami je sestavni del izdelkov - slovenski prevodi, navodila za uporabo in ostali potrebni podatki so kot priloga računu predana kupcu. 

2.8. SUPERPONUDBA

Superponudba je posebna ponudba za gostiteljice. Obseg super-ponudbe je odvisen od nakupa in od nadaljnih dogovorov. V kolikor stranka odstopi od nadaljnih dogovorov, se ji poračunajo ugodnosti, ki so izhajale iz dotične pogodbe-superponudbe.

2.9. UVELJAVLJANJE GARANCIJE

2.9.1. Kupci so z izdelki in njegovimi lastnostmi seznanjeni na brezplačnih prodajnih ali drugih predstavitvah. Nahrin izdelki so vrhunske kakovosti - tako po recepturah, materialih, proizvodnji. Kljub temu lahko pride do poškodbe pri proizvodnji,  transportu ali neželjenih zdravstvenih učinkov ob uporabi ali  do napake pri sprejemu naročila.  Kupec lahko zahteva odstop od pogodbe skladno z zakonom oziroma v  14 koledarskih dneh od prevzema blaga. (V kolikor to ni možno ugotoviti, se šteje 21 koledarskih dni od datuma računa)  Na www.nahrin.si lahko stranka izpolni obrazec Uveljavljanje garancije in zahteva zamenjavo izdelka za isti/podoben/drugi ali vračilo denarja.

Edini strošek, ki bremeni kupca v primeru ugodno reene reklamacije je strošek transporta.

Stranka pa lahko reklamira tudi po tem času, v kolikor se izkaže, da je imel izdelek kakšno skrito napako ali v kolikor bi zaradi pravilne uporabe izdelka prišlo do zdravstvenih težav.

2.9.2. Nahrin jamči za kakovost in vsebnost navedenih vrednosti tudi na datum »uporabno najmanj do«. »Uporabno najmanj do« je pri Nahrin izdelkih relativno kratek, saj so izdelki polnovredni in brez ali z minimalnimi količinami konzervansov, kjer je nujno potrebno. V kolikor je nakup opravljen (datum na računu) v času, ki omogoča predvideno porabo izdelka pred rokom »uporabno najmanj do«, gre za nakup izdelka, za katerega velja 100% jamstvo kakovosti. Povečan čas skladiščenja doma zaradi drugačnega načina uporabe ni predmet jamstva.

2.10. UGODNOSTI in LESTVICA UGODNOSTI

Ugodnosti so vezane na nakupe. Nekatere ugodnosti so vezane na posamezne nakupe (kupci), nekatere na mesečne nakupe (VIP kupci, programi zvestobe, pogodbeni partnerji), programi priporočil (v obliki pravic do popustov pri naslednjih nakupih ali podobnim – vsakič objavljeno na www.nahrin.si / iskrica

2.10.1  Kupec:

Pri enkratnem naročilu nad zneskom določenim in objavljenim v Iskrici, je upravičen do posebnih ugodnosti, ki so lahko v obliki popustov na posamezne izdelke vezano na enkratni nakup, nakup v nekem obdobju in podobno. Vse podrobnosti vsakokratnih akcij so objavljene na www.nahrin.si /iskrica za kupce

Pri naročilu nad 60€ brez plačila stroškov dostave, sicer je prispevek po ceniku.

Pri naročilu na predstavitvi - je dostava do gostiteljice/svetovalke brez poštnine (skupinska dostava) ne glede na znesek; v kolikor je skupni znesek pod minimalnim, se stroški razdelijo glede na velikost nakupa. (Glej 2.6.- definicija predstavitve). Lahko je deležen posebnih ugodnosti in programov - vsakokratna objava na ceniku ali na spletni strani.

2.10.2. Registrirani uporabnik/član Nahrin kluba

Tako kot kupec - poleg tega zbira točke ugodosti po lestvici (glej 2.10.5.). Ugodnosti lahko uporabi pri svojih bodočih nakupih kot popust v znesku ugodnosti. Neizkoriščene ugodnosti zapadejo 30/11 vsako leto.

Včlani se lahko polnoletna oseba z veljavnim osebnim dokumentom, kar izkaže z vnosom emšo številke ali osebno, ob plačilu 12€ letnega nadomestila ali z naročilom.

Ima brezplačen dostop do nekaterih funkcinanosti spletne strani www.nahrin.si

Lahko se prijavi na tečaj za svetovalca.

2.10.3. Gostitelj/ica:

Tako kot registrirani uporabnik, poleg tega ima pravico do Superponudbe: V višini do 20% vrednosti nakupa na predstavitvi (glej definicijo 2.6.) lahko nabavi izdelke s 50% popustom. V kolikor se na tej predstavi dogovori nova predstavitev (kraj, datum, ura, lokacija,  tematika), potem lahko opavi nakup v višini 30% zneska s 65% popustom. Znesek nad limitom plača v celoti in ne nosi drugih ugodnosti.

2.10.4. Svetovalec:(registrirani uporabnik, ki je napredni uporabnik Narhin izdelkov, je obiskoval tečaje in opravil izpit, VIP kupec)

2.10.4.1. Kupec, ki se prijavi za šolanje za svetovalca, ima intenzivni 3 mesečni program. V tem času ima komercialne ugodnosti kot registrirani kupec, pridobi  3*20 ur mentorske podpore ter 3 osnovna šolanja (Izdelki 1, Prodaja 1, Vodenje 1) in opravi izpit. Po opravljenem izpitu pridobi ugodnosti VIP kupca - svetovalke in lahko s podjetjem sklene tudi pogodbo o poslovnem sodelovanju. (Šolanje je lahko tudi pri partnerskih organizacijah). V kolikor bi oseba odstopila iz programa zaradi lastnih interesov ali bila zaradi neudeležbe/kršenja dogovor na planiranih aktivnostih izključena iz programa, ji podjetje lahko zaračuna stroške opravljenega šolanja po ceniku.

2.10.4.2. Svetovalka ima zaradi svoje stalnoti "pospešeno" popustniško lestvico, ki jo ohranja, dokler ima v zadnjih 12 mesecih vsaj 8 mesecev, v katerih je opravila minimalni nakup. V kolikor ne izpolnjuje teh minimalnih pogojev, izgubi pravico do "pospešene" popustniške lestvice.

2.10.4.3. Ugodnosti (pravico do popusta pri naslednjih nakupih do 30/11) svetovalka koristi pri svojih naslednjih nakupih in sicer do 70% vrednosti. Na računu je izpisana polna vrednost, koriščenje pravice do popusta in ostanek za plačilo.

2.10.4.4. Svetovalka (pogodbenica)  lahko na predavanja povabi tudi druge osebe in jim pomaga do statusa "svetovalec" - (ugodnejša popustniška lestvica ali celo poslovno sodelovanje s podjetjem). V tem primeru se imenuje "svetovalka koordinatorica". Ko uspešno pripelje skozi program usposabljanja vsaj 6 oseb, se lahko poteguje za poslovni status - vojde skupine.

2.10.4.5. Za svoje delo izstavi podjetju mesečni račun, ki ga podjetje poravna najkasneje v 15 dneh. Vrednost storitve je razvidna na www.nahrin.si / Poročila.

2.10.5 LESTVICA (v točkah): (mesečni nakupi za VIP kupce – svetovalke, vodje, pogodbene partnerje; za ostale kupce pa velja lestvica za vsak nakup posebej)

   500 -    999      5%

1.000 - 2.499   10%    (svetovalke: 30%, če imajo aktivnost vsaj 8/12)

2.500 - 4.999   20%    

5.000 +            30%

Ugodnosti kupcev in svetovalk tvorijo celoto – in se delijo po gornjem ključu.

Primer: (ob vrednosti točke na dan 01.09.2017 – prava vrednost točke je vedno razvidna na ceniku, zgodovinska pa v poročilih)

svetovalka nakupi za 1000 točk prehranskih dopolnil = 1000x0,37€ = 370€ + 9,5% DDV = 405,15€.

Ugodnost: 1000 točk * 30% * 0,37€ = 111€.

Nasledenji mesec ima naročilo za 100€ in plača: 100€ - (70% od 100€ ) = 30€,

ostane ji še 30€ za naslednje naročilo.

Naslednje naročilo tudi 100€, koristi še 30€ pravice do popusta in plača 70€

 

2.10.6 TOČKA: 

Točka je orodje za obračun ugodnosti. Oseba jih zbira z nakupi. Število točk posameznega izdelka je sestavni del cenika in je vidno kadarkoli in tudi ob samem naročanju. Vrednost točke in število točk posameznemu izdelku določa podjetje Narhin d.o.o. in javno objavi.

Število točk lahko podjetje tudi akcijsko spremeni.

3. VELJAVNOST PRAVILNIKOV in PONUDB

3.1. Vsi pravilniki so na voljo na spletni strani podjetja Narhi d.o.o., vključno s cenikom in veljavno ponudbo. Vse spremembe so javno objavljene na spletni strani www.nahrin.si . Veljavne so samo tiste informacije in ponudbe, ki so tako objavljene. V kolikor posameznik naroči izdelke po objavi sprememb - ki so izpostavljene na prvi strani - s tem sprejme spremenjene pogoje v celoti.

3.2. Vse pravice in ugodnosti so "takšne kot so" in niso prenosljive na druge osebe ali v druge oblike ali izvršljive po zapadlosti. Do ugodnosti je upravičena oseba, v kolikor nima neporavnanih obveznosti do podjetja Nahrin d.o.o. Neporavnane obveznosti in ugodnosti se ne morejo kompenzirati. Nahrin ima pravico do povračila ugodnosti, ki jih je dal v dobri veri plačila obveznosti strank.

3.3. V tekstih podjetja Nahrin d.o.o. se lahko pojavljajo tiskarske napake, ki ne vplivajo na veljavnost dokumentov. V primeru različnih tolmačenj pravil je pravilno tolmačenje podjetja Nahrin d.o.o. Morebitne nesoglasja, ki bi nastala iz različnega razumevanja pravil in pogojev rešujemo sporazumno. V kolikor to ni mogoče, je pristojno sodičče v Ljubljani. Ne uporabljamo  mediacije.

3.4. Pravilnik velja tudi za pogodbene partnerje - specifike so dogovorjene in zapisane v pogodbi o poslovnem sodelovanju.

 

Boris Maljevec                                                                       Ljubljana, 01.09.2017

Direktor

Narhin d.o.o.

Drenikova 28

1000 Ljubljana